Často kladené otázky

Úvodní stránka/Často kladené otázky
Často kladené otázky2016-12-30T12:28:16+01:00
Jak je to s létáním ve městě?2016-05-06T11:03:56+01:00

Pro létání ve městě je obvykle nutné získat speciální povolení od Úřadu pro civilní letectví.

Povolení k létání ve městě (v předpisech najdeme pod pojmem „hustě osídlený prostor“) je možné získat za splnění určitých podmínek. Hlavním kritériem je zajištění bezpečnosti. Není možné přelétávat nad nezúčastněnými osobami či jejich majetkem. To znamená, že oblast, kde bude let prováděn musí být zabezpečená proti vstupu těchto osob. V praxi se to řeší například záborem, pořadatelskou službou a podobně.

Pokud plánujete projekt, kde předpokládáte potřebu létat ve městě, obraťte se na nás. Společně probereme možná řešení a zajistíme získání povolení.

 

Hustě osídlený prostor (Congested area) je dle leteckého Předpisu L 6/III definován jako prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.).

Provoz bezpilotního letadla nesmí být prováděn v menší než bezpečné vzdálenosti od osob, staveb a hustě osídleného prostoru. Obecné hodnoty udává ust. 16, Doplněk X, Předpis L2 – Pravidla létání.

 

Jak je definován hustě osídlený prostor?2016-05-06T10:40:23+01:00

Hustě osídlený prostor (Congested area) je dle leteckého Předpisu L 6/III definován jako prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.).

Kde je/není možné létat?2016-05-06T10:38:53+01:00

Provoz UA je obecně umožněn ve vzdušném prostoru třídy G. Tento vzdušný prostor sahá od země do výšky 300 m nad zemí.

Let ve větších výškách než 300 m nad zemí je v současné době možné provádět pouze v rámci prostorů ATZ, případně CTR za podmínek stanovených předpisem (ust. 7, Doplněk X, Předpis L 2 – Pravidla létání), nebo na základě zvláštního povolení ÚCL.

Provoz bezpilotního letadla nesmí být prováděn v menší než bezpečné vzdálenosti od osob, staveb a hustě osídleného prostoru. Obecné hodnoty udává ust. 16, Doplněk X, Předpis L2 – Pravidla létání.

Provoz bezpilotního letadla nesmí být prováděn v zakázaných (označovaných LKP), nebezpečných (označovaných LKD) a jiným uživatelem aktivovaných omezených (označovaných LKR), dočasně rezervovaných (označovaných LKTRA) a dočasně vyhrazených (označovaných LKTSA) prostorech s výjimkou, kdy tak povolí ÚCL.

Provoz bezpilotního letadla nesmí být prováděn ve větší přímé vzdálenosti od pilota nebo pozorovatele, než která pilotovi nebo pozorovateli umožní trvalý nezprostředkovaný vizuální kontakt a plnou schopnost letadlo bezpečně řídit a vyhýbat se jinému provozu (nestačí vidět vlastní UA pouze jako bod na obloze).

 

Je nějak řešena ochrana soukromí a ochrana osobních údajů?2016-05-06T10:32:35+01:00

Danou problematiku řeší závazné Stanovisko č. 01/2013, vypracované Úřadem na ochranu osobních údajů na základě podnětů ÚCL. Toto stanovisko je volně dostupné na webových stránkách: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2013_1.pdf.
Problematika ochrany soukromí a osobních údajů ve vztahu k provozu bezpilotních letadel je stejně jako v zahraničí předmětem rozsáhlých debat. Důvodem je technologický pokrok, který přináší značné rozšíření možností pořizovat obrazové a zvukové záznamy s využitím letecké bezpilotní techniky. Dalším specifikem jsou malé rozměry a nízká hluková stopa většiny bezpilotních letadel (ať už se jedná o komerční profesionální stroje nebo rekreačně-sportovní modely letadel), umožňující téměř či zcela nepozorovaný provoz a záznam údajů subjektu zájmu.

Smí se provádět vzlety a přistání z libovolného místa?2016-05-06T10:29:37+01:00

Obecně v případě, kdy se jedná o letiště či plochu vymezenou pro vzlety a přistání letadel, je vždy potřeba zamýšlený provoz předem dojednat s provozovatelem tohoto letiště nebo plochy (§ 13 vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V případě využití jakékoliv jiné plochy než výše uvedených, je potřeba vždy sjednat písemný souhlas vlastníka plochy (§ 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Jaké kamery a fotoaparáty používáte?2015-10-26T16:17:47+01:00

Naše stroje umožňují použití velkého množství různých kamer a fotoaparátu. Počínaje malými kamerami typu Gopro a konče filmovými kamerami typu Alexa Mini či Red Dragon.

Nejčastěji létáme se Sony A7S II, A7R II, Panasonic GH4 a Red Dragon.

V případě potřeby jsme po domluvě schopni připravit naše koptery i pro jiný typ techniky, například termokamery.

Smí se létat nad lidmi?2016-05-06T10:26:00+01:00

Obecně řečeno v tuto chvíli ne.

Do doby, než technologie bezpilotních systémů dosáhnou přijatelné úrovně spolehlivosti a budou dostupné a prakticky implementované standardy, které by zajistily přijatelnou úroveň bezpečnosti letového provozu, osob a majetku na zemi a životního prostředí.

Od nezúčastněných osob je nutné zachovávat dané minimální vzdálenosti.

Výjimkou mohou být osoby přímo zapojené do provozu bezpilotního letadla (například herci) za předpokladu splnění dvou základních podmínek:

a)      přijetí přiměřených opatření proti jejich ohrožení

b)      uzavření dohody zúčastněných pilotů a těchto osob. Dohoda by měla ve vlastním zájmu provozovatele mít písemnou podobu pro případ zpětného dokazování. Tato dohoda však nezbavuje provozovatele a pilota odpovědnosti za způsobené škody.

 

 

Můžete létat v uzavřeném prostoru?2015-10-26T16:28:09+01:00

Ano můžeme.

Je-li tam dostatek místa k manévrování a s přihlédnutím k bezpečnosti.

Jak daleko a vysoko můžete létat?2016-02-16T14:18:57+01:00

Záleží na místě, kde má let proběhnout. Jiná situace bude někde v přírodě uprostřed louky a jiná ve městě (pokud tam bude vůbec možné let provést).
Obecně je maximální povolená výška 300m nad terénem, ale na mnoha místech je povolená výška menší.
Drony se zpravidla pohybují v okruhu max 250m okolo pilota – důležité je, aby měl pilot na dron dobrý výhled.

Jak dlouho vydržíte ve vzduchu?2019-04-15T09:16:32+01:00

Maximální doba jednoho letu se pohybuje cca v rozmezí 8ti až 25ti minut.

Velmi záleží na použitém stroji, celkovém zatížení, stylu létání a v neposlední řadě na meteorologických podmínkách.

Je možné sledovat v reálném čase, co kamera snímá?2019-04-15T09:19:57+01:00

Ano samozřejmě.
Používáme FullHD (1080p) video přenos s prakticky nulovou latencí a dosahem až 1000m (za ideálních podmínek a na přímou viditelnost).

Na zemi je obraz zobrazován na LCD monitorech. Jeden používá vždy kameraman, druhý je k dispozici například pro řežiséra.

Ve většině případů můžeme také nabídnout živý výstup přes HDMI nebo SDI rozhraní.

Jaká je maximální síla větru, případně další požadavky na počasí?2015-10-26T16:40:59+01:00

Maximální technicky přípustná síla větru je 10m/s, ale v praxi použitelný vítr je cca do 6m/s. Čím slabší vítr tím lépe. Silný vítr znesnadňuje pilotáž a může ovlivnit kvalitu záběru.

Kromě větru je třeba také dbát na teplotu (-10 až +30 stupňů Celsia) a vlhkost vzduchu. Nesmí pršet ani sněžit.

Můžete létat v dešti nebo sněžení?2015-10-26T16:35:11+01:00

Pokud prší nebo sněží, nelétáme. Je-li mlha, lze létat jen za předpokladu dodržení předepsaných pravidel (např. minimální dohlednost).

Můžete létat v noci?2019-04-15T09:30:27+01:00

Zákona v obecné rovině neumožňuje provoz bezpilotních letadel v noci.

Lety bezpilotních letadel jsou možné 30 minut před východem slunce a 30 minut po západu slunce.

V některých specifických případech je nicméně možné lety v noci realizovat. Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte.